DOROBEK NAUKOWY (2006-2021)

ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, prof. UKSW

https://orcid.org/0000-0002-4915-3695

Książki

 1. Praca ludzka jako naturalny sakrament, Warszawa 2006, s. 304.
 2. Філософські есе, Суми 2008, с. 87. j. ukraiński
 3. Człowiek i Filozofia, (red.) D. Pater, Warszawa 2008, s. 620.
 4. Społeczna rola dialogu. Refleksja teologiczno-społeczna, Warszawa 2009, s.174.
 5. Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej znakiem pobożności maryjnej, Przysucha 2010, s.222
 6. Rachunek sumienia dla katolickich lekarzy i pielęgniarek. O etyce w służbie zdrowia, Warszawa 2010, s. 72.
 7. Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, (red.) D. Pater, Warszawa 2011, s.176.
 8. Człowiek wobec bólu i cierpienia. Refleksja pastoralna, Warszawa 2012, s. 47.
 9. Franciszek Czubalski i Józef Placer- przysuscy medycy i wychowawcy, (red.) D. Pater, Przysucha 2012, s.75.
 10. Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2013, t. 1, s.144.
 11. Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2014, t. 2, s.200.
 12. Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Medycyna -Filozofia-Teologia, (red.) D. Pater, Warszawa 2015, t. 3, s.263.

Po habilitacji:

 1. Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Medycyna –Teologia-Kultura, (red.) D. Pater, Warszawa 2016, t. 4, s.209.
 2. Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Zaburzenia psychiczne, (red.) D. Pater, Warszawa 2017, t. 5, s.274.
 3. Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Teologia, medycyna, praktyka, Warszawa 2017, s.274.
 4. Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Choroby cywilizacyjne, (red.) D. Pater, Warszawa 2018, t. 6, s.176.
 5. Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Osoby z niepełnosprawnością, (red.) D. Pater, Warszawa 2019, t. 7, s.240.

Artykuły naukowe

 1. Przez pracę do zmartwychwstania. Norwidowska wizja ludzkiej egzystencji, „Communio” 26 (2006) 3, s. 99-110.
 2. Naród jako rzeczywistość mistyczna w myśli Wincentego Lutosławskiego (1863 – 1954), „Ateneum kapłańskie” 148 (2007), z. 3 (589), s. 544-552.
 3. Sakramentalna obecność Chrystusa, „Warszawskie Studia Pastoralne” 5 (2007), s. 118-134.
 4. Человек как открытое существование в философии Мечислава Гогача, в: Сборнuк научных mрудов, № 2/2007, Рига 2007, c. 161-172.
 5. Maciej Kazimierz Sarbiewski – The outline to the portrait of a literary man and a philosopher, Lumen Poloniae 1/2007, s. 101-107.
 6. Wątek słowiański w rozważaniach filozoficznych i społecznych Jana Pawła II, w: Filozofia słowiańska na przełomie wieków, red. W. Słomski, Warszawa 2008, s. 251-263.
 7. Stanisław Brzozowski – dramat wytrwania?, w: Kultura i życie. W 130. rocznicę śmierci Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa 2008, s. 213-221.
 8. O nicości moralnej współczesnego społeczeństwa – Wizyta Starszej Pani Friedricha Dürrenmatta, w: Friedrich Dürrenmatt dehumanizacja człowieczeństwa, red. W. Słomski, Warszawa 2008, s. 93-105.
 9. Mit słowiański, Parerga 3(2008), s.113-120.
 10. Filozofia współczesna o doświadczeniu śmierci ,в: Гуманітарний Вісник Запорізької державної інженерної академії, Випуск 33, Запоріжжя 2008, с. 190-198.
 11. Granice ludzkiego poznania otaczającej go rzeczywistości, в: Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків 2008, с. 24-31.
 12. Демократия без граҗданского общества, в: Сборнuк научных mрудов, № 1/2008, Рига 2008, c. 102-115.
 13. Maciej Kazimierz Sarbiewski – the Polish Horace – poetic intertextualism, w: Lumen Poloniae 2/2008, s. 91-98.
 14. Maciej Kazimierz Sarbiewski – The aesthetical motives, Lumen Poloniae 1/2008, s. 109-120.
 15. Chrześcijańska wizja globalizującego się świata, w: Człowiek i filozofia, red. D. Pater, Warszawa 2008, s. 71-79.
 16. Postrzeganie pracy z perspektywy neoliberalizmu i katolicyzmu, Teologia w Polsce 3(2009)1, s. 143-152.
 17. Il lavoro dell’uomo come cammino alla santità, in: Parola e Tempo 8/2009, p. 189-199.
 18. Maciej Kazimierz Sarbiewski (Casimire) – his poetic intertextuality, Lumen Poloniae 2/2009, s. 27-33.
 19. O konwergencji kultur polskiej i żydowskiej. Przysucha jako studium przypadku, Studia Gdańskie 25(2009), s.187-194.
 20. Rozważania o człowieku poszukującym trwałego porządku społecznego w służbie państwa, w: Człowiek i kosmos, red. E. Jarmoch, A.W. Świderski, Drohiczyn 2009, s.75-92.
 21. Kremacja w świetle nauki Kościoła katolickiego, Radomski Rocznik Lekarski, 12(2009), s. 153-163.
 22. Rola księdza-katechety w procesie wychowania młodzieży licealnej. Wskazania płynące z praktyki wychowawczej, w: Wybrane problemy współczesnej edukacji, red. H. Bednarski, Z. Sirojć, Warszawa 2010, s.91-104.
 23. Praca ludzka jako nakaz tworzenia kultury w służbie bezpieczeństwa człowieka, w: Bezpieczeństwo człowieka a wartości, red. E. Jarmoch, A. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 2010, t. 1,s.117-124.
 24. Cierpienie człowieka a tajemnica krzyża Chrystusowego, w: D. Pater (red.), Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, Warszawa 2011, s. 12-27.
 25. Cierpienie jako dar łaski, w: D. Pater (red.), Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, Warszawa 2011, s. 52-61.
 26. Czy prawda jest nietolerancyjna? Znaczenie prawdy dla komunikacji międzyludzkiej, w: Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna, red. E. Jarmoch, A. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 2011, t. 2, s.137-153; Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny, red. E. Jarmoch, A. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 2012, t.2, s.89-106.
 27. Chrześcijański obraz człowieka – wartość w codzienności, „Communio” 32(2012)1, s. 185-198.
 28. Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji, w: Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny, red. E. Jarmoch, A. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 2012, s.281-291.
 29. Współczesna myśl katolicka o wartości sportu w życiu człowieka, Warszawskie Studia Teologiczne 25(2012)2, s. 213-220.
 30. Kościół a wyzwania genderyzmu, „Communio” 33(2013)1, s. 87-101
 31. Tajemnica cierpiącego na krzyżu Chrystusa w wybranej literaturze teologicznej a ikonografia chrześcijańska, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2013, t. 1, s.118-142.
 32. Św. Jacek Odrowąż – życie, kult i związki z ratownictwem wodnym, w: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Bydgoszcz 2013, s. 99-106 (liczba znaków 28244)
 33. Postawy wobec cierpienia „zwykłych” ludzi i wielkich romantyków, w: Idąc na cały świat, red. E. Jarmoch, Drohiczyn 2013, s. 425-437
 34. Przemiany podstawowych funkcji współczesnej rodziny, w: Wiara, nadzieja, miłość. Księga Jubileuszowa Ks. Profesora Edwarda Jarmocha w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę pracy duszpasterskiej i naukowej, red. R. Rosa, T. Zacharuk, Siedlce-Drohiczyn 2013, t. 2, s. 289-303
 35. Rodzina wobec zagrożeń współczesności, w: Bezpieczeństwo człowieka a religia, red. E. Jarmoch, I. A. Trzpil, Siedlce 2013, s. 383-403
 36. The Christian symbolizm of water and the spirituals formation of lifeguards, „Warszawskie Studia Pastoralne” 20 (2013), s.327-351.
 37. Asceza jako element logistycznego procesu ratownictwa, „Logistyka” 4(2014), CD nr 1, s.1005-1016.
 38. Jak chrześcijanie konfrontują się z cierpieniem?, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2014, t. 2, s.102-117.
 39. Leczenie bólu po opuszczeniu szpitalnego oddziału ratunkowego w świetle przeprowadzonych badań, E. Zieliński, D. Pater, J. Telak, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2014, t. 2, s.165-180.
 40. Wybrane elementy polskiej ludowej pobożności maryjnej w czasach Oskara Kolberga i współcześnie. Ziemia Przysuska jako studium przypadku, „Ateneum kapłańskie” 163 (2014), z. 3 (634), s. 549-560.
 41. L¢etica nel servizio sanitario. Per medici e infermieri cattolici e non, in: Parola e Tempo 13/2014, p. 249-258.
 42. Zobowiązania moralne współczesnego człowieka wobec środowiska naturalnego, „Warszawskie Studia Pastoralne” 24 (2014), s.205-223.
 43. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o cierpieniu? Analiza wybranych przypadków, ,,Warszawskie Studia Teologiczne” 27(2014)1, s.369-378.
 44. Współczesne media a relacje w rodzinie, „Kultura –Media-Teologia” 21(2015), s. 23-38.
 45. Formacyjne zadania sportu w życiu ratowników wodnych, „Logistyka” 4(2015), CD nr 2, cz.5, s.8090-8102.
 46. Cierpienie jako zło, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Medycyna- Filozofia-Teologia, (red.) D. Pater, Warszawa 2015, t. 3, s. 190-203.
 47. Sztuka cierpienia-sztuka umierania. Sytuacje graniczne jako szansa „przekroczenia progu nadziei”, „Collectanea Theologica” 85 (2015) nr 2, s.133-150.
 48. Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą?, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1(2015), s.208-224.
 49. Christus Medicus – wobec bólu i cierpienia. Posługa kapelana szpitalnego w nowym spektrum, „Warszawskie Studia Pastoralne” 31(2016),s.53-71.

Po habilitacji:

 1. Różne oblicza dobra, w: Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie, red. E. Jarmoch, A.W. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 2015, t.1, s. 211-219.
 2. Wartość życia osób w podeszłym wieku w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Medycyna-Teologia- Kultura, (red.) D. Pater, Warszawa 2016, t. 4, s. 144-159.
 3. Modern views on hospital chaplain ministry, Archives of Physiotherapy and Global Researches 2016, 20(3), s. 33-37. (liczba znaków 21000).
 4. Suffering in the life of Mother Teresa of Calcutta, „Warszawskie Studia Pastoralne” 33 (2016), s.139-159.
 5. Odzyskanie zdrowia jako proces integralny w myśli Hildegardy z Bingen, w: Święci w wierze, tradycji, literaturze i sztuce. Inspiracje do badań hagiologicznych, red. K. Parzych -Blakiewicz, Olsztyn 2017,s. 281-291.
 6. Duchowe cierpienia osób z DDA. Studium porównawcze przypadków, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Zaburzenia psychiczne, (red.) D. Pater, Warszawa 2017, t. 5, s.239-272.
 7. Destrukcyjna miłość- źródłem bólu i cierpienia człowieka, „ Studia Pelplińskie” 2017, t. 51, s. 333-353.
 8. Agresja w sporcie. Jak sobie z nią radzić?, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” nr 29,2018, s. 141-156.
 9. Opieka duchowa w medycynie, „ Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego” nr 10 (2018),s. 173-191.
 10. Nadzieja jako profil opieki nad osobami przewlekle chorymi w ZOL, „ Studia Pelplińskie” 2018, t. 52, s. 303-321.
 11. Psychologiczno-społeczne problemy singli źródłem ich bólu i cierpienia, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Choroby cywilizacyjne, (red.) D. Pater, Warszawa 2018, t. 6, s.118-136.
 12. Proclaiming the Good News of Jesus Christ to the youth today, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 38) nr 3, s. 143-161.
 13. Cierpienie w życiu i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES ET RATIO”, 4(40)2019, s. 67-81.
 14.  Oblicza tolerancji w świadomości polskiego katolika, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Osoby z niepełnosprawnością, (red.) D. Pater, Warszawa 2019, t. 7, s.199-226.
 15.  The Challenges of Living in a Society Faced by Families Raising Children with Visible and Invisible Disabilities, „ROCZNIKI TEOLOGICZNE”, tom LXVII, zeszyt 1 – 2020, s. 71-85.

Artykuły popularno-naukowe, recenzje

 1. Praca ludzka jako „naturalny sakrament”, Kronika Diecezji Radomskiej, 1(2007), s. 77-84.
 2. Społeczeństwo żydowskie w kulturze polskiej, Parnasik nr 4/5(64/65)2008, s.61-63.
 3. Zrozumieć tradycję świąt, Nasz Głos 12(153)2009, s. 4.
 4. Ks. Józef Krasiński, Portret teologiczny Ratzingera – Benedykta XVI, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2009, Kronika Diecezji Sandomierskiej, 3-4 (2009) 102, s. 262-264.
 5. W służbie słowa pisanego. Księga pamiątkowa dedykowana Halinie Irenie Szumił, Gabriel Bartoszewski (red.), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin-Warszawa 2009, Kronika Diecezji Sandomierskiej, 9-10 (2009) 102, s. 658-660.
 6. W służbie słowa pisanego. Księga pamiątkowa dedykowana Halinie Irenie Szumił, Gabriel Bartoszewski (red.), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin-Warszawa 2009, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, 1-2 (2009) 15, s. 48.
 7. Myśliciel o twarzy człowieka (Wspomnienie o ks. prof. Józefie Tischnerze), w: Etyka solidarności. W 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera, red. W. Słomski, Warszawa 2010, s. 31-35.
 8. Benedykt XVI przybywa z misją…, Quo vadis? 1(2010), s.78-80.
 9. Metafizyczna wizja antropologii filozoficznej Mieczysława Gogacza, w: Ministrare. Prace poświęcone śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko, Warszawa 2010, t.2, s. 677-680.
 10. Dostrzegł dobro w człowieku…, w: Wspomnienia o „Ojcu” ks. Janie Wojtanie, Opoczno 2010, s. 78-79.
 11. Praca lekarza naturalnym sakramentem, w: Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, red. D. Pater, Warszawa 2011, s.5-10.
 12. W służbie życia i zdrowia człowieka- rozważania Drogi Krzyżowej, w: Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, red. D. Pater, Warszawa 2011, s.34-42.
 13. Rachunek sumienia dla pracowników służby zdrowia, w: Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, red. D. Pater, Warszawa 2011, s. 93-103.
 14. Moja pierwsza i ostatnia audiencja u Jana Pawła II, „Niedziela” 2011, nr 16, s. 12.
 15. Kult maryjny w parafii św. Jana Nepomucena w Przysusze, „Jasna Góra” 2011, nr 3, s. 28-29.
 16. Po co lekarzowi światopogląd?, „Niedziela” 2011, nr 34, s. 32-33.
 17. Zarys problematyki dotyczącej bólu i cierpienia człowieka, w: Ból i cierpienie, red. G. Makiełło- Jarża, Kraków 2012, s. 21-24.
 18. "Słyszę, jak kroisz chleb, kochanie..." Podziękowanie dla Profesora Skarżyńskiego, „Puls” 2(2013) 214, s.40.
 19. Pogarda dla starości, „Niedziela” 2014, nr 19, s. 50-51.

Po HABILITACJI:

1. Rozważania o zawodach (refleksje z pozycji kapłana), w: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego z cyklu „ Ze skarbca wspomnień” 11, Z pism Macieja Józefa Brodowicza, Kraków 2018, s. 14-16.

2. Zaakceptować starość, „Słowo wśród nas” rok 29, nr 2 (306), s. 54-61.


Wykaz referatów

 1. Wychowanie – służba na rzecz człowieczeństwa albo wychowanie współczesne jako wychowanie do wartości Sesja naukowa pt. Filozofia – wychowanie do wartości, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce 27.11.2007 r.
 2. Stanisław Brzozowski i jego filozofia religii. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Kultura i życie w 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego”, Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 15.02.2008.
 3. Referat pt. O nicości moralnej współczesnego społeczeństwa Wizyta starszej Pani – Friedricha Durrenmatta. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Friedrich Durrenmatt – Dehumanizacja człowieczeństwa, Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 14.03.2008 r.
 4. Społeczeństwo żydowskie w kulturze polskiej. Konferencja naukowa - Motywy polsko-żydowskie w kulturze, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika – 08.04.2008 r.
 5. Wątek słowiański w rozważaniach filozoficznych i społecznych Jana Pawła II. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Filozofia słowiańska na przełomie wieków Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 29 -30.05.2008 r.
 6. Filozofia kultury Kazimierza Twardowskiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W 70. rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego”. Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 18.04.2008.
 7. Rozważania o człowieku poszukującym trwałego porządku społecznego w służbie państwa. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość w wielokulturowej tradycji: teologii, filozofii, socjologii, politologii i edukacji”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 7-9.09.2008.
 8. Praca ludzka, jako nakaz tworzenia kultury w służbie bezpieczeństwa człowieka. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo człowieka a wartości”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe i Akademia Podlaska, Drohiczyn 7-9.09.2009.
 9. Czy prawda jest nietolerancyjna? Znaczenie prawdy w komunikacji międzyludzkiej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 7-9.09.2010.
 10. Chrześcijański obraz człowieka – wartość w codzienności. Naukowa Konferencja Międzynarodowa „Spór o wizję człowieka we współczesnej kulturze”. Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie. Rzeszów 3.12.2010.
 11. Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Drohiczyn 7-9. 09.2011.
 12. Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji. Konferencja dla lekarzy pt.: „Problemy bioetyczne katolickich pracowników opieki zdrowotnej”. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Katedra Teologii Współczesnej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. Radom 11.12.2011.
 13. Chrześcijański obraz człowieka – wartość w codzienności. Konferencja dla lekarzy pt.: „Problemy bioetyczne katolickich pracowników opieki zdrowotnej”. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Katedra Teologii Współczesnej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. Radom 11.12.2011.
 14. Postawy współczesnego człowieka wobec bólu i cierpienia. Refleksja pastoralna. Konferencja dla lekarzy pt.: „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności”. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej. Warszawa 24.03.2012.
 15. Postawy współczesnego człowieka wobec bólu i cierpienia. Refleksja pastoralna. Konferencja ukraińsko-polska pt.: „Wczoraj, dzisiaj i jutro medycy paliatywnej”. Konsulat Generalny RP w Łucku na Ukrainie, Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu. Łuck (Ukraina) 20.04.2012.
 16. Człowiek wobec bólu i cierpienia. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Bezpieczeństwo człowieka a solidarność”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 7-9. 09.2012.
 17. Uczestnik Konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków zorganizowanej przez Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Temat spotkania: Człowieczeństwo Boga. Białystok, 17-19.09.2012.
 18. Franciszek Czubalski jako wychowawca młodzieży, humanista i społecznik. Konferencja naukowa pt.: „Franciszek Czubalski i Józef Placer – przysuscy medycy i wychowawcy” zorganizowana przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, Katedrę Teologii Pozytywnej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Patronat honorowy: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk,Przysucha 26.10.2012.
 19. Współczesna myśl katolicka o wartości sportu w życiu człowieka. Konferencja pt.: „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radę Naukową WOPR oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Szczyrk, 08-11.01.2013.
 20. Cierpienie jako próba wiary. Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
  Kraków, 19-20.01.2013
 21. Tajemnica cierpiącego na krzyżu Chrystusa w wybranej literaturze teologicznej a ikonografia chrześcijańska. Konferencja dla lekarzy „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności” zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej. Warszawa, 15.03.2013.
 22. Św. Jacek Odrowąż – życie, kult i związki z ratownictwem wodnym. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku” zorganizowana przez International Life Saving Federation of Europe, Wodnie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 14-15.06.2013.
 23. Rodzina wobec zagrożeń współczesności. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a religia”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Drohiczyn, 7-9.09.2013
 24. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o cierpieniu? Analiza przypadków, III Konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli filozofii i etyki „Jak uczyć by nauczyć? O zawodowych kompetencjach nauczyciela filozofii i nauczyciela etyki” zorganizowana przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Warszawa, 26-27.09.2013.
 25. Dialog jako znak czasu dla współczesnych chrześcijan, Referat dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Radom 08.12.2013.
 26. Zjawiska nadzwyczajne towarzyszące życiu duchowemu chrześcijanina, Referat dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Radom 08.12.2013.
 27. Chrześcijańska symbolika wody a elementy sportu w ascezie, Konferencja pt.: „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radę Naukową WOPR oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Szczyrk, 07-09.01.2014
 28. .Świadomość cierpienia w życiu młodego człowieka, Jubileuszowe Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Kraków, 18-19.01.2014.
 29. Przemoc, choroba i śmierć. Jak chrześcijanie konfrontują się z cierpieniem?, III Konferencja dla służby zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności” zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Prezes WOPR i Okręgowe WOPR w Radomiu. Warszawa, 29.03.2014.
 30. Koniec wielodzietnej rodziny? , wykład w ramach Akademii Rodziny i Bioetyki Uniwersytetu Otwartego UKSWw sali teatralnej kościoła Wszystkich Świętych przy Pl. Grzybowskim w Warszawie, 18.03.2014.
 31. Granice dialogu społecznego, wykład w ramach Akademii Cnót Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW w sali św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża w Warszawie, 11.05.2014.
 32. Wybrane elementy polskiej ludowej pobożności maryjnej w czasach Oskara Kolberga i współcześnie. wykład w ramach sesji naukowej z okazji 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga, zorganizowana przez Urząd Gminy i Miasta w Przysusze, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Dom Kultury w Przysusze oraz Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, sfinansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przysucha, 07.06.2014.
 33. Zobowiązania moralne współczesnego człowieka wobec środowiska przyrodniczego , VIII Międzynarodowe Forum Etyczne „Współczesne Oblicza Dobra zorganizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Etyczne. Kraków, 23-25.06.2014.
 34. Wychowanie przez wartości drogą urzeczywistniania dobra, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Drohiczyn, 7-9.09.2014
 35. Asceza jako element logistycznego procesu ratownictwa, I Konferencja Naukowa „Logistyka w ratownictwie” zorganizowana przez: Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL we Wrocławiu, Okręgowe WOPR w Radomiu, Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, Polski Związek Płetwonurkowania. Suwałki, 8-11.09.2014.
 36. Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą? Wobec antropologicznych uwarunkowań etyki społecznej i teologii pastoralnej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków: „Człowiek istota (po)znana? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności” zorganizowana przez Towarzystwo Teologów Dogmatyków. Rzeszów, 15-17.09.2014.
 37. Granice dialogu społecznego, wykład w ramach Colloquia Gostiniensia w parafii p.w. św. Marcina w Gostyninie, 19.11.2014.
 38. Pogarda dla starości?, Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Kraków, 17-18.01.2015.
 39. Transplantacja narządów we współczesnej nauce Kościoła katolickiego, Konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji zorganizowana przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa, 26.01.2015.
 40. Sztuka cierpienia-sztuka umierania, IV Konferencja dla służby zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-filozofia-teologia” zorganizowana przez przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Okręgowe WOPR w Radomiu. Warszawa, 11.04.2015.
 41. Wartość życia osób w podeszłym wieku w świetle nauczania Jana Pawła II, IX Konferencja naukowa pt. ,,Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania Jana Pawła II, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 06.05.2015.
 42. Duchowość, dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, seminarium zorganizowane w siedzibie Fundacji Studio Psychologii Zdrowia w Warszawie w ramach projektu ,,Razem plus” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, 09.05.2015(wykład, sześć godzin dydaktycznych).
 43. Różne oblicza dobra i Sztuka cierpienia-sztuka umierania, Sesja formacyjno-szkoleniowa dla sióstr zakonnych z Sekcji medyczno-psychologicznej działającej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Wrocław 15-17.05.2015.
 44. Rodzina wobec zagrożeń współczesności, referat w ramach projektu badawczego „Christus Medicus- wobec bólu i cierpienia. Posługa kapelana szpitalnego w nowym spektrum”, na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w Illinois, Chicago (USA) 26.07. 2015.
 45. Wartość życia osób starszych a współczesny kult młodości, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach, Drohiczyn, 7-9.09.2015.
 46. Formacyjne zadania sportu w życiu ratowników wodnych, II Konferencja Naukowa Logistyka w Ratownictwie, zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu , Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL we Wrocławiu, Okręgowe WOPR w Radomiu, PODWODNIK Szkołę Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Mikołajki 8-11. 09.2015.
 47. Współczesne oblicza dobra, warsztaty zorganizowane przez Caritas Polska dla Koordynatorów Wolontariatu Diecezjalnych Caritas,       Centrum Charytatywno- Edukacyjne Caritas, Warszawa 29-30.09.2015.
 48. Wymiar psychologiczno-duchowy pracy ratownika medycznego, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w nauce i praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu ; Wydział Studiów Anglojęzycznych Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie; Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach; Okręgowe WOPR w Radomiu;
  PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Suwałki 5-7.10.2015.
 49. Współczesne oblicza dobra, Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu , Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowy Instytut Medyczny w Gdyni, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w Warszawie, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Okręgowy WOPR w Radomiu, Szczyrk 11-13.01.2016.
 50. Chrystus Lekarz wobec bólu i cierpienia. Kapelan szpitalny w nowym spektrum, Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Akademie Ignatianum, Kraków 16-17.01.2016.

Po habilitacji:

 1. Prakseologiczne ujęcie posługi kapelana szpitalnego, V Konferencja dla służby zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-teologia-kultura” zorganizowana przez przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Koło Naukowe Teologów UKSW, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Okręgowe WOPR w Radomiu. Patronat honorowy: Minister Zdrowia dr med. Konstanty Radziwiłł, Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Warszawa, 16.04.2016.
 2. Posługa kapelana szpitalnego wobec chorych elementem zintegrowanego procesu leczenia, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyn, 7-9.09.2016.
 3. Agresja w sporcie. Jak sobie z nią radzić?, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w nauce i praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu ; Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie, Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych; Okręgowe WOPR w Radomiu; PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Mikołajki 7-9. 09.2016.
 4. Odzyskanie zdrowia jako proces integralny w myśli Hildegardy z Bingen, XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze, organizowane przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie, współorganizatorzy: Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku, Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn, 7-9 listopada 2016 r.
 5. Odzyskanie zdrowia jako proces integralny, Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu , Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowy Instytut Medyczny w Gdyni, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w Warszawie, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,Okręgowy WOPR w Radomiu, Szczyrk 08-10.01.2017.
 6. Duchowe cierpienia osób z DDA, Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Kraków 14-15.01.2017.
 7. Destrukcyjna miłość źródłem bólu i cierpienia człowieka, VI Konferencja dla służby zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Zaburzenia psychiczne” zorganizowana przez przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Koło Naukowe Teologów UKSW, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Okręgowe WOPR w Radomiu. Patronat honorowy: Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Warszawa, 22.04.2017.
 8. Święci medycy, Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Hagiograficzne inspiracje powołania do świętości” zorganizowana przez Koło Naukowe Teologów UKSW, Koło Naukowe Studentów Wydziału Teologicznego „Veritas” UAM w Poznaniu, Studenckie Koło Naukowe Teologów Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, Warszawa, 25.04.2017.
 9. Opieka duchowa w medycynie, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a rodzina”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyn, 7-9.09.2017.
 10. Opieka duchowa w medycynie i ratownictwie, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w nauce i praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu , Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie, Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych; Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Okręgowe WOPR w Radomiu; PODWODNIK Szkołę Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Mikołajki 6-8. 09.2017.
 11. Praca ludzka jako naturalny sakrament ,IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkoła Logistyki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie , Szczyrk 9-12.01.2018 (referat inauguracyjny).
 12. Destrukcyjna miłość – źródłem bólu i cierpienia, Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Kraków 13-14.01.2018.
 13. Psychologiczno-społeczne problemy singli źródłem ich bólu i cierpienia, VII Konferencja dla służby zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Choroby cywilizacyjne” zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Koło Naukowe Teologów UKSW, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Okręgowe WOPR w Radomiu. Patronat honorowy: Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Warszawa, 21.04.2018.
 14. Samotność jako źródło niebezpieczeństwa na przykładzie życia singli, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Logistyka w Ratownictwie” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu , Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych, PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska, Wydział Prawa Administracji Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Mikołajki, 4-7. 09.2018.
 15. Samotność jako źródło niebezpieczeństwa na przykładzie życia singli, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyn, 7-9.09.2018.
 16. Człowiek wobec bólu i cierpienia, II Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji w Krakowie, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, wykład inauguracyjny, Kraków, 20-23.09.2018.
 17. Zaburzenia adaptacyjne u ludzi w podeszłym wieku, Konferencja Bezpieczeństwo w życiu seniora, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Warszawa UKSW, 27.09.2018.
 18. Przygotowanie pastoralne do przyjęcia sakramentów chorych,Konferencja Katedry Katechetyki Materialnej UKSW, Warszawa, 24.11.2018.
 19. Starość i odpowiedzialność, Konferencja Bezpieczeństwo w życiu seniora, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Warszawa UKSW, 29.11.2018.
 20. Tolerancja wobec niepełnosprawności,V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkoła Logistyki, Okręgowe WOPR w Radomiu, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Szczyrk 8-11.01.2019.
 21. Tolerancja dla niepełnosprawności, Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie Towarzystwo Badania Bólu,  Kraków  19-20.01.2019.
 22. Dylematy niepełnosprawności nieuwidocznionej i widocznej, VIII Konferencja służby zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Niepełnosprawność i kalectwo” zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Koło Naukowe Teologów UKSW, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Okręgowe WOPR w Radomiu. Patronat honorowy: Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Warszawa, 30.03.2019.
 23. Nadzieja w kontekście ludzkiej niepełnosprawności,  XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a nadzieja”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyn, 7-9.09.2019.
 24. Różne oblicza  niepełnosprawności, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Logistyka w Ratownictwie” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych, PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska, Wydział Prawa Administracji Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Mikołajki, 10-13. 09.2019.
 25. Jak towarzyszyć? Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Przystanąć-Towarzyszyć-Wesprzeć"-organizowana przez Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, PATRONAT: Arcybiskup Metropolita Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lubelska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek I Położnych w Lublinie, Gość Niedzielny.Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 17.10.2019.
 26. Błędy w komunikacji medycznej źródłem bólu i cierpienia człowieka. Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, Kraków 18-19.01.2020.
 27. Od procedur medycznych, norm etycznych po empatię i miłosierdzie w procesie leczenia, VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKA W RATOWNICTWIE zorganizowana przez Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Lotnicza Akademia Wojskowa, Wydział Prawa Administracji Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, Wielogóra 24.09.2020.
 28. Od procedur medycznych po empatię i miłosierdzie w procesie leczenia, IX Konferencja Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Choroby wieku podeszłego.  ” zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW, Koło Naukowe Teologów UKSW, Zakon Szpitalny św. Jana Bożego Bonifratrzy, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Okręgowe WOPR w Radomiu. Patronat honorowy: Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Warszawa 24.10.2020,online na platformie Cisco Webex Meetings.
 29. Opieka duchowa pacjentów z COVID-19,Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkoła Logistyki” zorganizowana przez Okręgowe WOPR w Radomiu, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im.  J. Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Centrum Naukowo  – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Radom 13.01.2021, platforma Microsoft Teams.

Wykłady zagraniczne:

 1. Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, 5-7 lutego 2014 roku. Tematy wykładów:
  1. Człowiek wobec bólu i cierpienia
  2. Tajemnica ludzkiego cierpienia w aspekcie niektórych religii
  3. Cierpienia jako stan psychiczny
  4. Cierpienie Jezusa Chrystusa w wybranej literaturze teologicznej a ikonografia chrześcijańska
  5. Mój bliźni-wezwanie do miłości samarytańskiej
 2. Wykłady dla Kongresu Polonii Amerykańskiej w Arizonie, Phoenix 14.12.2014, 21.12.2014 (www.pacarizona.org).
  1.  Jak rozmawiać z młodymi o cierpieniu?
  2. Postawyy człowieka wobec bólu i cierpienia.
 3. Wykłady Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2014 rok:
  1. Człowiek wobec bólu i cierpienia
  2. Tajemnica ludzkiego cierpienia w aspekcie niektórych religii
  3. Cierpienia jako stan psychiczny
  4. Cierpienie Jezusa Chrystusa w wybranej literaturze teologicznej a ikonografia chrześcijańska
  5. Jak rozmawiać z młodymi o cierpieniu?
 1. Wykład : Rodzina wobec zagrożeń współczesności, na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w Illinois. Referat wygłoszony w ramach projektu badawczego realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW, pt. Christus Medicus- wobec bólu i cierpienia. Posługa kapelana szpitalnego w nowym spektrum, Chicago 26.07.2015.www.youtube.com/watch?v=lFwRfmqR7VM

Po habilitacji:

 1. Wykłady dla wspólnoty Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard (Ilinois USA) i dla grona pedagogicznego oraz pracowników polskiej szkoły katolickiej św. Faustyny w Lombard pt.: Posłannictwo świeckich w Kościele katolickim. 1.Powołanie do świętości. 2. Rola sakramentów w powołaniu osób świeckich. 3. Problemy z odnalezieniem się świeckich we wspólnocie Kościoła. 4. Zjawiska nadzwyczajne towarzyszące życiu duchowemu człowieka.5. Dzieła miłosierdzia we wspólnocie parafialnej. Lombard 22.08.2016- 02.09.2016.

Inne osiągnięcia naukowe:

Od 2007 roku współpracuje z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich a od 2010 roku z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie organizując dla środowiska medycznego w Radomiu i Warszawie konferencje naukowe i dni skupienia. Owocem tej współpracy są publikacje o tematyce bioetycznej.

Od 2008 roku członek Kolegium Redakcyjnego „ Społeczeństwo i Edukacja- Międzynarodowe Studia Humanistyczne” Legnica.

Od 2009 roku członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków

Od 2010 roku członek Kolegium Redakcyjnego pisma wydawanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie – Instytut Badań nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego pt.: „Studia nad filozofią słowiańską”.

Od 2011 organizator i inicjator konferencji bioetycznych a od 2012 cyklu konferencji Służby Zdrowia „ Ból i cierpienie-ognisko światła i ciemności „ – www.bic-uksw.pl

Od 2012 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrą Historii Medycyny Collegium Medicum UJ w Krakowie w organizacji konferencji dla lekarzy dotyczące bólu i cierpienia człowieka.

Od 2012 roku członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Od 2012 roku członek Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW.

Od 2013 roku członek Rady Naukowej WOPR.

Od 2013 roku członek Komitetu Naukowo-Redakcyjnego Kwartalnika „Sporty Wodne i Ratownictwo” na kadencję 2012-2014 r.

Od 18.11.2013 roku Kierownik Podyplomowych Studiów Etyki na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

Od 06.10.2015 roku członek komitetu naukowego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ratownictwo medyczne w nauce i praktyce

Od 01.12.2016 roku członek Komisji Bioetycznej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie na okres 3 lat

Od 23.02.2018 członek Okręgowej Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na kadencję 2018-2022

Od 23.02.2018 członek Okręgowej Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na kadencję 2018-2021.

Od 2017 roku członek Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

Od 2019 roku członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Od 10.03.2021 Zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na kadencję 2021-2024.

 

WYKAZ NAGRÓD NAUKOWYCH

 1. Czerwiec 2010 r.: Nagroda Jana Kochanowskiego, przyznawana w dziedzinie literatury przez Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego Renesans w Czarnolesie za książkę Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej znakiem pobożności maryjnej, Przysucha, 2010.
 2. Czerwiec 2011: Medal doktora Jerzego Moskwy w uznaniu pracy duszpasterskiej i naukowej na rzecz środowiska lekarskiego w Warszawie i Radomiu, przyznany przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie.
 3. Grudzień 2012: nagroda w uznaniu działań na rzecz promocji Ziemi Przysuskiej, ukazywania jej piękna, historii, kultury i teraźniejszości, wydawanie publikacji opisujących „Małą Ojczyznę”, przyznana przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.
 4. Styczeń 2013: Medal Sympozjum „Ból i cierpienie” za kontynuację i promocję idei duchackiej konferencji „Ból i cierpienie” w środowisku medycznym Warszawy i Radomia, przyznany przez Komitet Organizacyjny Sympozjum „Ból i cierpienie” i Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 5. 01.03.2013: Nadanie przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Jeleniej Górze statusu Profesora Wizytującego na okres 2013-2018.
 6. 01.03.2013: Nadanie przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Legnicy statusu Profesora Wizytującego na okres 2013-2018.
 7. Medal 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nadany przez Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 2013
 8. Od 26.12.2014 członek Zakonu Rycerzy Kolumba w Phoenix w Arizonie USA.
 9. Nagroda Rektora UKSW za podnoszenie standardów jakości pracy w UKSW, grudzień 2014.

Działalność na Rzecz WT UKSW

 1. Sekretarz Rady Wydziału
 2. Sekretarz na obronach doktoratów i kolokwium habilitacyjnym
 3. Kierownik Podyplomowych Studiów Etyki
 4. Opiekun Koła Naukowego Teologów UKSW
 5. Opiekun roku studentów teologii
 6. Członek Komisji ds. Badań Naukowych Wydziału Teologicznego UKSW
 7. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 8. Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej
 9. Od 07.10.2014 r. pełnomocnik Rektora UKSW do Rady Programowej Korpusu Opiekuńczego PCK „OKO”.
 10. Członek kolegium redakcji czasopisma WT UKSW, Kultura-Media-Teologia.
 11. Członek kolegium redakcji czasopisma WT UKSW, Warszawskie Studia Pastoralne.

Szkolenia, kwalifikacje:

Egzamin państwowy z zakresu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika- Bydgoszcz 25.10. 2015

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – Strzelno 20.11. 2015

Kurs na ratownika WOPR- Warszawa- grudzień 2015